Nya hållbara perspektiv i relationen mellan I- och U-länder

21/05/2010 / Kaj

Ett bra verktyg och komplement är det sk CDM-systemet som kan spela en betydelsefull roll i klimatarbetet om det sker på villkor som Utvecklingsländerna och Industriländerna kan ha gemensamma intressen i.


Avsaknad av klimaträttvisa mellan I- och U-värld hotar idag hela överenskommelsen för ett kommande internationellt klimatavtal. U-länders situation tydliggörs dagligen av de allt mer förekommande reportagen som handlar om översvämningar, torka, konflikter och som har sin utgångspunkt i klimatförändringarna och bristande resurser.

En samsyn byggt på förtroende mellan mellan I- och U-länder är en förutsättning för att vi skall få ett hållbart klimatavtal.


Rättvisefrågorna måste få en större plats i förhandlingarna som tar tag i de verkliga vardagsinnehållet som handlar om innehåller rättvis resursfördelning, korruptionsrisker och byråkratiproblem. Det finns bara en modell som löser dessa problem och det är samarbete. Samarbetet måste löna sig och det måste finnas vinnare på båda sidor av förhandlingsbordet.

Men, vid sidan av förhandlingsborden så pågår det faktisk en utveckling på marknaden som inte har uppmärksammats tillräckligt och som borde få både politiker och företag att börja intressera sig för.


Vi vet att idag så omfattar EU:s handelsystem med utsläppsrätter ca 12000 industrianläggningar som svara för ca 50 % av EU ländernas totala utsläpp. Här finner vi energiintensiva industrier som kraftproducenter, cementfabriker, stålindustrier och pappersmassa industrier mfl. Här är det givet att deras egna energieffektiviseringsprogram och resursanvändning skall vara en central del i arbetet för att reducera utsläppen och ta sitt klimatansvar.


CDM systemet utgör en mindre del i detta arbete, men ändå en viktig del av systemet med utsläppsrätter, och särskilt i relation till U-länderna. Vi har idag nära 1000 CDM projekt i 50-talet utvecklingsländer. Endast 23 av dem är i Afrika. Vi behöver en kreativ utveckling för att finna metoder som skulle underlätta relationerna mellan U-världens lokala marknad och I-världens större företag.

De flesta av de stora industriaktörer har av naturliga skäl inte mycket relationer med U-länderna när vi tittar på deras underleverantörer. De företag som dock har ett stort antal underleverantörer i U-länderna tex företag som IKEA, H&M, Coca-Cola, Mark&Spencer, Carrefour, ASDA, NIKE och Wal-Mart är oftast inte involverade i CDM utvecklingen inom handelssystemet. Men, de har stor kompetens om hur man måste bygga relationer med lokala producenter i U-länderna.


Många arbetar med gröna underleverantörs system och frågan om hållbar utveckling har fått prioritet i deras marknadsmodeller för ett hållbart företagande. Allt fler i dessa multinationella företag kräver att underleverantörerna rapporterar utsläppen av växthusgaser.


Ett samarbete mellan marknadens aktörer där de stora utsläppsföretagen i handels systemet lär av med företag med många underleverantörer i U-länderna skulle ha 6 viktiga förtjänster:

1. Säkra kvaliteten på den lokala nivån i U-länderna.

2. Minska riskerna för korruption och byråkrati

3. Öka intresset för investeringar i klimatprojekt även utanför CDM i U-länderna

4. Stärka hållbarhetsarbete i både I- och U-länder

5. Fler kvalitetsstarka CDM-projekt och ökad handel

6. Marknadssamarbete för effektivare utnyttjande av kompetens


Härigenom tar man vara på en existerande struktur med bra logistik i relation till många U-länder och ökar intresset för ett bättre CDM system där hållbar utveckling får en bättre ställning.

Därför är det lovande och inspirerande att Sida nu utvecklat sin syn i det sk Business for Development – B4D som kan bli en starkt svenskt bidrag till att allokera resurser för en starkare hållbar utveckling i U-länderna baserade på en vinn-vinn situation i både U- och I-länder. Vid Sida senaste konferens i Härnösand 17-19 Maj deltog ett stort antal utvecklingsländer i Afrika som kan bli betydelsefulla aktörer i de fortsatta samtalen kring Sidas nya B4D program. Låt oss hoppas att detta kan bli ett bra svenskt inspel inför de kommande förhandlingarna om ett nytt internationellt rättvist klimatavtal.


Kaj Embren

Share

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments

Leave a Reply