Hållbart ledarskap – om principer och verktyg

25/08/2010 / Kaj

YouTube Preview Image

Det var 20 år sedan jag träffade Karl-Henrik Robert, grundare av Stiftelsen Det Naturliga Steget och då vi tillsammans fick tid att utveckla ideer och strategier för ledarskap inom området Hållbar utveckling. Det var en tid av inspiration och kunskapsutveckling. För mig blev det frågan att lägga grunden till en ökad förståelse om spelregler och principer för ett långsiktigt och systematiskt arbete för en hållbar samhällsutveckling.

Idag 20 år senare träffade jag åter Karl-Henrik som i min intervju (www.speroecc.se)ger en bra bild av vilka frågeställningar som idag driver många företagsledare framåt. Komplexiteten i hållbarhetsfrågorna är dock så omfattande att utan vetenskapliga förhållingsätt i principer och målsättning blir färden framåt allt svårare.

I ett samhälle som nu tar sig igenom en större finansiell kris och skall möta oljekris, vattenbrist och klimathot så krävs aktivt ledarskap inom alla typer av organsationer. Som Karl-Henrik också mycket riktigt påpekar, den som förstår och kan definiera begreppet hållbarhet och kan sätta mål har också en möjlighet att finna rätt verktyg i en komplicerad affärsutveckling.

De senaste 10 årens arbete med Respect Table och andra Respect nätverk  visar hur viktigt det är att definiera frågeställningarna i en långsiktig hållbar affärsutveckling. Vi har identifierat över 25 olika frågeställningar som på olika sätt berör det strategiska beslutsfattandet för VD. Att systematiskt lägga fast principer och mål för hållbarhetsarbetet underlättar. (Läs mer i de rapporter som finns tillgängliga på www.respect.se om Business Leaders Initiative on Climate Change (BLICC) och Business Leaders Initiative on Human Rights (BLIHR)

Effektivitet i strategiskt  beslutsfattande (Strategy Execution)är också ett betydelsefullt inslag i en ledares vardag. I en studie som redovisas i Harvard Business Review – On point – Make Green Profitable så poängteras betydelsen av att ha förmågan att effektuera strategiska  beslut. De komplexa hållbarhetsfrågorna ställer ledaren inför än större problem att effektuera strategiska beslut. Alltför ofta så leder misslyckande i att effektuera strategiska beslut till att ledare börjar ändra sin organisation. I studien så hävdas att det viktigare är att belysa frågor om beslutsrättigheter och hur frågorna kommuniceras i organisationen. Resultatet från 5 års arbete med studien visar att  väl definierade beslutsrättigheter och en fungerande kommunikation inom organisationen är avgörande  om man skall lyckas att effektuera beslut i organisationen. I en komplex verklighet som hållbarhetsfrågorna tillhör så blir därför denna färdighet än viktigare.

Det är lätt att numera finna både vetenskapliga grunder och affärsmässig motivation inom hållbarhetsområdet. En ledare som inte ännu har ägnat sig åt att formulera mål och strategi för sin organisation inom hållbarhetsområdet bör för egen del ta sig an de nya utmaningarna. Om inte, så ökar riskerna att få sitt eget och organisationens varumärke skadat betydligt.

Riskerna är många om inte organisationen förstår och har kunskap om vad som gäller i en hållbar affärsutveckling. Karl-Henrik Robert har en insikt i kunskapen och en förmåga att pedagogiskt utveckla ledarskapet inom området Hållbar utveckling. Det är en utvecklad och historisk vetenskap som lärdes ut av Det Naturliga Steget. Det var ingen ny vetenskap som en del trodde då Det Naturliga Steget utvecklades till ett affärskoncept.  Det var ett pedagogisk arbetsätt. En vetenskaplig sakkunskap med en pedagogisk modell som gav förändringskraft för mig som individ och ledare inom min organisation eller det företag där jag verkade.

Kaj Embren

Share

Tags: , , , , , ,

Comments

Leave a Reply